Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zapytanie ofertowe

Lipia Góra, dn. 27.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Lipiej Góry i okolic książki pod tytułem „Jan Jachowski, księgarz i wydawca z Jaktorowa”. I. ZAMAWIAJĄCY Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i okolic, Lipia Góra 88A, 64-820 Szamocin II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie dotyczy opracowania i wydania książki pod tytułem „Jan Jachowski, księgarz i wydawca z Jaktorowa” – założenia techniczne: - redakcja tekstu - wykonanie fotografii - obróbka dostarczonego materiału fotograficznego - współpraca z autorem - opracowanie szaty graficznej publikacji w konsultacji z Zamawiającym - format książki: B5 (165 x 235 mm) - ilość stron: ok. 208 - fotografie w kolorze (full-color) - papier ekologiczny (np. typu Divers soft lub Cyklus, ew. zbliżony parametrami) - oprawa twarda, uszlachetnienie folia matowa i lakier punktowy UV - zaprojektowanie okładki w konsultacji z Zamawiającym - korekta przed drukiem 2. Wykonanie korekty wersji końcowej, zgodnej z dostarczonymi przez Zamawiającego poprawkami i uwagami. 3. Wydruk albumu w ilości 1000 egzemplarzy i dostawę publikacji 4. Termin realizacji zamówienia: wg. wskazania Zamawiającego. 5. okres gwarancji: 12 miesięcy od daty odbioru. III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 04.01. 2017 r. do godz. 15:00 w biurze Towarzystwa Przyjaciół Lipiej Góry i okolic, Lipia Góra 88A, 64-820 Szamocin, lub za pośrednictwem poczty w w/w terminie (liczy się data dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. IV. KRYTERIUM OCENY OFERT I W TYM OPIS SPOSOBU OCENY OFERT Waga: - cena 80% - doświadczenie Zleceniobiorcy 20% V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym w p. III. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty. Oferta powinna być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. VII. INFORMACJE DODATKOWE Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wykonania zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny. Termin wykonania przedmiotowego zamówienia nie wyniesie więcej niż 2 miesiące od momentu złożenia zamówienia i przekazania kompletu materiałów przez Zleceniodawcę. ………………………………… Data:……………………. ………………………………… ………………………………… Dane Oferenta Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i okolic Lipia Góra 88A 64-820 Szamocin Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie i wydanie pt. „Jan Jachowski, księgarz i wydawca z Jaktorowa” W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się następująco: L.p. Nazwa usługi Cena netto Vat Cena brutto 1. 2. Razem Podpis i pieczęć Oferenta